RADY PEDAGOGICZNE

Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia.

1. Pojęcie dobrostanu w psychologii.
2. Modele pracy nad dobrostanem własnym oraz uczniów.
3. Przykładowe działania do realizacji w szkole w ujęciu akcyjnym lub systemowym.
Możliwość uzyskania kompleksowego wsparcia w opracowaniu systemowego podejścia do wspierania obszarów dobrostanu uczniów i nauczycieli.

Wykorzystanie TIK w planowaniu i pracy nauczyciela.

1. Planowanie działań dydaktycznych z uwzględnieniem TIK.
2. Przykładowe narzędzia TIK i ich wykorzystanie.

E-narzędzia w pracy z uczniem SPE.

1. Uczeń SPE charakterystyka funkcjonowania.
2. Narzędzia uniwersalne.
3. Narzędzia dedykowane dla przedmiotów humanistycznych i ścisłych.
Możliwość przeprowadzenia szkolenia dla niewielkiej grupy nauczycieli wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi wybranych narzędzi TIK.

Uczeń zdolny off-line i on-line. Proces wsparcia i metody pracy z uczniami zdolnymi.

1. Kiedy mówimy o uczniu - zdolny? Przepisy prawa oświatowego wspierające uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Jak zauważyć ucznia zdolnego? Elementy diagnozy.
3. Potrzeby edukacyjne ucznia zdolnego.
4. Analiza przypadku - zdolności, uzdolnienia,talenty. Wsparcie w procesie edukacyjnym z zastosowaniem z wykorzystaniem metod tradycyjnych i technologii.

Uczeń z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole.

1. Charakterystyczne zachowania ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera.
2. Wskazówki do pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera na lekcji.
3. Współpraca z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera-działanie proaktywne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle prawa oświatowego.

<
1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Rodzaje zajęć wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

Opracowanie WOPFU i IPET-u.

1. Opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
2. Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
3. Arkusz okresowej WOPFU.